Friday, April 25, 2008

Ermia

Nikon D70s,@18mm,ISO200,1/125s,F3.5,Off-Camera Flash
Spring 2008/1387

For Ermia...

Imogen Heap - Speak For Yourself : Just for Now

Saturday, April 19, 2008

Kind of Life

Nikon D70s,@200mm,ISO200,1/125s,F11
Gilan, kalankalaye, Spring 1387/2008In Flames, A Sense Of Purpose, The Chosen Pessimist


دارم فکر می‌کنم اگر آدم بجای اینکه هر روز در آپارتمانی در شهر شلوغ، بیدار شود، در یکی از این کلبه‌ها بیدار شود و هوای کوهستان را در ریه‌های صاب‌ مرده‌اش فرو دهد، چه حسی دارد؟
حداقلش این است که در آن صورت، احساس میکردم زنده‌ام نه اینکه فقط ادای زندگان را دربیاورم

Nikon D70s,@200mm,ISO200,1/125s,F11
بنده؛ در حال تنفس موقت در این بهشت موقت، .عکاس: برادرم، نصرا

Wednesday, April 09, 2008

Bless of Earth

Nikon D70s,@200mm,ISO200,1/250s,F7.1
Gilan, RahimAbad, Spring 1387/2008Bjork, Volta (2007), I see who you are


"رقصنده در تاریکی" را اساسا بدون بیورک و صدای آسمانی‌اش نمی‌توانم تصور کنم. و همواره مبهوت این انتخاب فون تریر هستم. و از آن هنگام، بیورک را نیز بدون رقصنده در تاریکی نمی‌توانم مجسم کنم

Friday, April 04, 2008

A Fishing Story

Nikon D70s,@18mm,ISO200,1/250s,F7
Gilan, Rahim Abad, Spring 1387/2008

اوائل بهار مصادف است با اواخر فصل ماهیگیری در شمال. بازار ماهی فروشان در این روزها به منتهای هیجان خود می‌رسد. هر جا می روی صحبت از ماهی است و ماهیگیری. فروش ماهی بر روی یک تکه پلاستیک در کنار خیابان، خود گواه این بازار داغ است

 

Clicky Web Analytics