Monday, August 07, 2006

I Think We're Lost Todayاول فیلم آسمان وانیلی را دیده اید؟ تام کروز مشغول رانندگی در شهر است. بتدریج متوجه میشود که امروز با روزهای دیگر فرق دارد. هیچ کس در شهر نیست. کم کم از اینکه هیچ کس در شهر نیست، دچار وحشت میشود.
وحشت تنهایی، وحشت از اینکه دیگر کسی در این شهر نیست. وحشت از اینکه همه چیز تمام شده و بالاخره آن روز نحس آمده است.

عجیب است: انسانها هم همدیگر را می کشند و هم وقتی در شهر کسی را نمی بینند، وحشت می کنند

 

Clicky Web Analytics