Thursday, April 12, 2007

Going Nowhere

Dawn Fly || Nikon D70s,18-200@75, 1/400s, f10, ISO200, handheld
Gilan, Winter 1385/2007

در راستای نوشتن و نوشتن! از این به بعد در تاریکخانه دیجیتال می نویسم. یک جای دنج برای من تا از پردازش و ویرایش بگویم و بنویسم.
به سندرم هایپررایتینگ! در هاریسون جدید اشاره ای نشده است؟ مبتلایان ( + و + ) زیادی دارد

Antimatter - Saviour : Going Nowhere

Sunday, April 01, 2007

Two Brothers

Two Bothers || Nikon D70s,18-70@18, 1/60s, f9, ISO400, handheld
Mashad, Winter 1385/2007

 

Clicky Web Analytics