Monday, January 14, 2008

Leaving with Twilight

Nikon D70s,@18mm,ISO200,1/320s,F9

Mashhad, Autumn 1386Lake of Tears|Forever Autumn, 1999: So Fell Autumn Rain

1 comments:

nasra said...

هر زمان آرزویی دارم وهر دم هوسی
نه به آنم ره وصلی ، نه به اینم دسترسی
از حیاتم چه نشان مانده ، جزین ناله دل
یا همین رفتن و برگشتن مرغ نفسی
مردم و از سر من دست ندارد صیاد
نادر آن شیوه که طوطی زد و جست از قفسی
داد و فریاد مکن ، مشت به دیوار مکوب
که درین خانه مخروبه نمانده است کسی
گفتم ای شعر تو شاید برهانی زغمم
نرساندی به مرادم ، به مرادت نرسی

منهم در این مورد خاطرات وضعیتم بهتر از شما نیست
ولی هنوز فرصت داریم
هنوز میتوانیم
اگر بخواهیم

عکس عالیت را هم دیدم
کاش من هم یه روز بتوانم عکس به این خوبی بگیرم.

 

Clicky Web Analytics