Wednesday, April 01, 2009

Hemi-Reflected


Mashad, Chalidareh

Katatonia, The Great Cold Distance (2006), July

کاتاتونیا ( البته با حرف سی در اول آن) یک اختلال سایکیک و موتوریک است که خود را به صورت بی‌حرکتی کامل و یا حالت هایپراکتیو مداوم نشان می‌دهد. این اختلال در چند بیماری سایکولوژیک و حتی بیماریهای ارگانیکی مانند آنسفالیت دیده می‌شود. در صورت عدم درمان، مرگ آفرین است.
همه این حرفها برای این بود که تذکر دهم اول نام کاتاتونیا، گروه موسیقی که آهنگی از آنها را در فوق شنیدید، با حرف کی لاتین شروع می‌شود. هر چند جناس لفظی با بیماری کاتاتونیا دارد.

blog comments powered by Disqus
 

Clicky Web Analytics