Saturday, May 23, 2009

Wishful


Mashad, Kaar Deh, Spring 2008/1388

Doors : Roadhouse Blues

جنس رندرینگ مناطق خارج از فوکوس در فیلم " خون به پا خواهد شد" عجیب بود. چیزی که من تاکنون در فیلمی ندیده بودم و دوست دارم توضیح دقیقی در این باره بخوانم. هر چند بازی خارق‌العاده دنی دی لوئیس فرصت چندانی برای توجه به این مسائل باقی نمی گذاشت اما زیبایی‌های بصری و کادربندی‌های بسیار هنرمندانه، گاه آدمی را به فکر می‌برد.

blog comments powered by Disqus
 

Clicky Web Analytics