Tuesday, March 04, 2008

Waiting Counting

Nikon D70s,@105mm,ISO320,1/125s,F3

Mashhad, Autumn 1386


Lake of Tears\Moon and Mushroom: Waiting Counting


اینجا هر چقدر هم سخت جان باشی،روزی مجبور می شوی کارهایی را که به دل انجام می دهی ول کنی. سوال این نیست که آیا تو هم دچارش می شوی یا نه. بلکه سوال این است که چه هنگام دچارش خواهی شد.

2 comments:

nasra said...

مثل همه چیزهای دیگر در این دنیا بازگشت خیلی زود سر میرسد.ولی ممکن است دلت جای دیگر باشد.آقا ما دیگر باید کمی هم راجع به دنیای موسیقی
هم از نزدیک گپی بزنیم واینجانب بهره مند شود.

Kiarang said...

اين قوس ها و كمان ها(ي زنانه) كه در تاريكي فرو رفته اند بر خلوت متروك عكاس صحه مي گذارند. و نور : كه هيچ گاه اصالت خود را از كف نمي دهد ، حتي از پشت يك پرده ي ضخيم. عكس شما مرا به فضاي شعرهاي فروغ مي برد (ناخودآگاه) و بي هيچ دليلي ميزانسن هاي سارا و درخت گلابي را به يادم مي اندازد: وقت فراوان و آفتاب تابان و...مرگ،كه پشت در نفس مي كشد

 

Clicky Web Analytics