Friday, April 04, 2008

A Fishing Story

Nikon D70s,@18mm,ISO200,1/250s,F7
Gilan, Rahim Abad, Spring 1387/2008

اوائل بهار مصادف است با اواخر فصل ماهیگیری در شمال. بازار ماهی فروشان در این روزها به منتهای هیجان خود می‌رسد. هر جا می روی صحبت از ماهی است و ماهیگیری. فروش ماهی بر روی یک تکه پلاستیک در کنار خیابان، خود گواه این بازار داغ است

0 comments:

 

Clicky Web Analytics